TCNANO NORGE AS FORHANDLERE INFO PRODUKTER NYE PRODUKTER BÅTPLEIE BOAT CARE TEAKDEKK BILPLEIE DIAMOND COAT REWITEC POLERINGSTILBEHØR VASK/RENS GRAFFITI BYGG AEROGEL TESTER TEKNISK INFO NANOTEKNOLOGI
Kontaktskjema

1. Generelt

Alle våre salg og leveringer skjer i henhold til oppgitte betingelser og vilkår. Kjøpers egne generelle eller spesielle leveringsbetingelser er ikke gjeldene med mindre TCnano Norge AS (TCNOAS) skriftlig har godkjent disse.


2. Tilbud og salg

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som TCNOAS' representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet, f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse. Tilbud gis med forbehold om endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater osv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer har funnet sted frem til leveringstidspunktet, har TCNOAS rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder og det tas derfor forbehold om endringer av disse, dersom en delbestilling skulle bli aktuelt. Ordrebekreftelsen anses som vedtatt av kjøper, så fremt det ikke straks eller senest innen 3 arbeidsdager etter mottak av denne er fremsatt skriftlig innsigelse. Så fremt intet annet er angitt i et tilbud, er alle priser eks. mva., emballasje, fritt levert TCNOAS´s lager Oslo


3. Kvantum

Omfatter tilbudet, bestillingen eller avtalen en leveranse av varer som ikke er lagerført hos TCNOAS og/eller er produsert etter kjøpers oppfordring, såkalt specikjøp, forbeholder TCNOAS seg retten til å levere inntil nærmeste pakkestørrelse, selv om det er mer eller mindre enn det som er angitt i ordrebekreftelsen eller bestillingen.


4. Leveringstid

Leveringstiden på lagerførte produkter er normalt omgående. Avvikelser vil kunne forekomme dersom den bestilte mengde er av en spesiell karakter, eller at mellomsalg har funnet sted slik at TCNOAS må få varen levert fra sin leverandør før levering kan skje. Leveringstiden på ikke lagerførte produkter, er hvis disse er angitt i tilbud, ordrebekreftelse eller leveringsavtale, å anse som veiledende. Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives forhold som nevnt i punkt 9, kan kjøperen kreve en konvensjonalbot på 0,5 % for hver hel ukesforsinkelse, maksimalt 7,5 % regnet av kjøpesummen for den forsinkede del av leveransen.

Har kjøperen krav på maksimal konvensjonalbot, kan han gi TCNOAS en siste frist på minimum 1 uke til å foreta levering. Dersom denne fristen ikke overholdes av TCNOAS, kan kjøperen gjennom skriftlig meddelelse til WN heve den forsinkede del av leveransen. Kjøperen har ved slik heving dessuten krav på erstatning for det dokumenterbare, direkte tapet han er påført ved TCNOAS´s forsinkelse, dersom tapet overstiger den maksimale konvensjonalboten
angitt foregående avsnitt . Denne erstatningen må dog ikke overstige 7,5 % av kjøpesummen (eks mva) for den for-sinkede del av leveransen. Bortsett fra konvensjonalbot og hevning med begrenset erstatning i henhold til foregående avsnitt, er ethvert krav fra kjøper i anledning TCNOAS´ forsinkelse(r) utelukket.


5. Betalingsbetingelser

a. Betalingsbetingelsene er å regne pr. 14 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Overskrides betalingsfristen, har TCNOAS krav på lovens morarente. Kjøper er forpliktet til å stille

     sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis TCNOAS forlanger dette.

b. Kjøper er forpliktet til å innbetale 50 % av fakturasummen ved produksjonsstart for større nanoteknologiske produksjoner eller andre spesialproduksjoner om ikke annet er avtalt. Resten av fakturasummen forfaller ved levering.


6. Salgspant

TCNOAS forbeholder seg salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt iht. pantelovens paragrafer 3-14 til 3-22.


7. Reklamasjon

Feil eller mangler ved leverte varer må reklameres uten ubegrunnet opphold og senest 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget.


8. TCNO's ansvar for feil og mangler

Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som reklameres i henhold til punkt 7 innen ett år etter levering, er TCNOAS forpliktet til å avhjelpe. TCNOAS avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering.
TCNOAS har intet ansvar for feil eller mangler utover dette. TCNOAS er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.


9. Leveringshindringer og force majeure

Hvis det etter at et tilbud er angitt, en leveranse bekreftet eller det er inngått en leveringsavtale, inntrer forhold som hindrer TCNOAS i oppfyllelse av det som er nevnt, er TCNOAS uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Enhver av partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve tilbudet, leveringsavtalen eller salget av det berørte produkt/vare. Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.


10. Spesialbestilte varer

Spesialbestilte varer tas ikke i retur. Dette gjelder varer som ved bestilling eller ved ordrebekreftelse blir bekreftet som spesialvarer.


Kontaktinformasjon:

TCnano Norge AS

Cecilie Thoresens vei 7 D

1153 Oslo

Tlf: +47 23380090/90157075

info@tcnano-norge.no

Orgnr: 911841371 MVA